mércores, 1 de agosto de 2012

Acert516

He ten5d6 4n *r6b3e0533a c6n e3 6rdenad6r, q4e ah6ra escr5be as´5. Y c606 sé q4e 6s g4stan 04ch6 36s 14eg6s de 3´6g5ca y q4e 6s está5s ab4rr5end6 04ch6 s5n c3ase, 6s de16 este acert516. Se trata de 4n *6e0a de an4e3 Achad6.

Fr4ta3es
cargad6s.
D6rad6s
tr5ga3es...
cr5sta3es
ah40ad6s.
Q4e0ad6s
1ara3es...
40br´5a
seq4´5a,
s63an6...
*a3eta 
c60*3eta

veran6.

2 comentarios: